1. KAPSAM
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun kapsamı, 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. SATICI tarafından MÜŞTERİ/ALICI’ya satışı yapılan, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen malın/malların satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabidir. Bu ön bilgi formunun kabulü ile; ALICI, Satış Sözleşmesi’ne konu siparişi onaylaması halinde, siparişi verilen malın bedelini ve buna bağlı olarak kargo ücreti ve vergiler gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve faturanın kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. konuda doğru bilgilendirildi.


2. SATICI BİLGİLERİ (bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)
Ticari Ünvanı: ŞAFAK RESTAURANT İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Bağlar Mah. Koçman Cad. Gamsız sok. No:2/B Güneşli Bağcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 651 81 61
Email: info@kubban.com.tr


3. ALICININ DETAYLARI (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır)
Teslimat makbuzu için belirlenen kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta/ kullanıcı adı:


4. SATIŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SATILACAK MALLARA İLİŞKİN DETAYLAR
4.1. Mal/lar/Hizmet’in temel özellikleri (sınıfı, miktarı, marka/modeli, rengi, miktarı) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatını temsil etmektedir. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler, güncellenene ve değiştirilene kadar geçerli ve geçerli kalacaktır. Belirli bir süre için geçerli olduğu açıklanan fiyatlar, bu sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.
Ödeme Koşulları ve Planı: Kredi Kartı
Kredi Kartı ile Götürü Ödenecek Toplam Tutar: Kredi Kartı
ile Taksitli Ödenecek Toplam Tutar:

Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:


5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde ilgili malın ana nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme koşulları ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortamda gerekli teyidi sağladığını beyan eder. ALICI, Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI’nın kendisine verilmesi gereken adresi, sipariş edilen malın ana özelliklerini, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce söz konusu malların vergiler dahil satış bedeli ve ödeme ve teslimat bilgileri.
5.2. Satış sözleşmesi kapsamında satılan her mal, ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adreste bulunan kişi ve/veya kuruluşa ALICI’nın teslimat adresinin uzaklığına göre belirlenen süre içinde teslim edilir ve hangi sürenin yasal olarak öngörülen 30 günlük süreyi geçemeyeceği internet sitesinde ön bilgiler bölümünde belirtilir. Bu süre içinde ilgili malın ALICI’ya teslim edilmemesi durumunda ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
5.3. SATICI, siparişini verdiği malı eksiksiz, siparişte belirtilen ve varsa ilgili garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun ve yürürlükteki standartlara uygun sağlam durumda olduğunu, ilgili ticari faaliyetlerini dürüstlük ve iyi niyetle yürüteceğini, hizmet kalitesini koruyacağını ve iyileştireceğini, gerekli özen ve özenle hareket edecek ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde gereken ihtiyatlı davranacaktır.
5.4. SATICI, süresi dolmadan önce ALICI’yı bilgilendirmek ve bu konuda ALICI’nın açık rızasını almak kaydıyla, sipariş edilen maldan farklı, kalitesi ve fiyatı sipariş edilen malınkiyle aynı olan bir mal tedarik edebilir. sözleşmeden doğan yükümlülüğünün yerine getirilmesi için öngörülen süre.
5.5. SATICI, sipariş edilen malın teslimi veya sipariş edilen hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, durumu tüketiciye yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. uygulanamaz olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde, ödediği toplam bedeli 14 gün içinde ALICI’ya iade edecektir.
5.6. ALICI, sözleşme konusu malın teslimi için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu malın bedelinin ödenmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın sözleşme konusu malı teslim yükümlülüğü sona erer.
5.7. 3D Secure ile ödeme yapılması durumunda, banka ve kullanıcı ekranlarında banka tarafından sunulan 3D işlem açılır ekranı gelir ve kredi kartı sahibinin cep telefonuna onay kodu iletilir. alışverişte kullanılmak üzere belirlenmiş veya ilgili kart hamilinden başka kimsenin bilmediği bazı özel bilgiler sorgulanır. Yukarıda belirtildiği şekilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde, herhangi bir olumsuzluk durumunda tüm sorumluluk bankaya aittir.
3D Secure, ilgili kart sahibinin cep telefonuna SMS ile gönderilen onay kodunun girilmesini gerektirdiğinden çalıntı kredi kartı ile yapılmaya çalışılan alışverişleri kesinlikle engellemektedir. ödeme işleminin tamamlanması için. .

 
6. FATURA BİLGİLERİ
Tam Ad/ Ticaret Unvanı:
Adres:
Telefon:
E-posta/ kullanıcı adı:
Faturanın teslimi: Fatura, siparişin teslimi sırasında ve fatura adresine teslim edilecektir.


7. CAYMA HAKKI
7.1. ALICI, mal alımına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmeden cayma hakkını hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin malı reddetmek şartıyla, malı reddederek kullanabilir cayma durumunu, malın ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya bildirir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde; bu cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Alınan hizmetin ifasına, cayma süresi dolmadan önce tüketicinin onayı ile başlanması halinde; cayma hakkı artık kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak her türlü masraf ve masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda usulüne uygun olarak bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulmasını ve ilgili malın Sözleşmeye uygun kullanılmamış olmasını gerektirir. işbu sözleşmede yer alan "Cayma Hakkının Kullanımına Uygun Olmayan Mallar"a ilişkin hükümler. Cayma hakkının kullanılması halinde;

7.2.1 3. Belirlenen kişiye veya ALICI’ya teslim edilmiş olabilecek iade edilen malın faturası (Faturasının Tüzel kişiye faturası düzenlenen malın iade işlemi, iade FATURASI düzenlenmediği takdirde tamamlanamaz. .)

7.2.2. İade formu ve

7.2.3. İade edilecek malın kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. 

7.2.4. ALICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.

7.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle malın değerinin düşmesi veya iade edilmesinin mümkün olmaması halinde; ALICI, kusuru oranında SATICI’ya zararını tazmin etmekle yükümlüdür. İlgili mallar kesinlikle kullanılmamalı ve ambalajları kesinlikle sağlam olmalıdır.

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması ile sipariş tutarının SATICI tarafından özel kampanya kapsamında belirlenen limitin altına inmesi durumunda, ALICI’nın kampanya kapsamında yararlanmış olabileceği indirim tutarı, , iptal edilecektir. ALICI’ya iade edilecek tutar, satın alınan malın satış bedeli kadar olacaktır.


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN MAL
8.1. SATICI, şikayet ve itirazlarını ilgili mevzuatta öngörülen parasal sınırlar çerçevesinde tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketicinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine başvurabilir. takip eder. İlgili parasal limit detayları aşağıda verilmiştir:

 Etkili 2017 boyunca, aşağıda belirtilen limitlerin kapsamları düşmek miktarlarda anlaşmazlıklar için başvuruları tahkim sorunları için ilgili yetkili hakem heyetleri başvurması suretiyle yapılabilir:
Anlaşmazlık durumunda a) miktarı TRY2 altındadır ,400 (iki bin dört yüz Türk Lirası); tahkim sorunları için bölge hakem heyetlerine başvurulur,
b) Tutarı 2.400 TL’yi (ikibindörtyüz Türk Lirası) ve 3.610 TL’yi (üçbin TL) aşan uyuşmazlıklarda, Metropolis statüsünde olan illerde doğan altıyüzon Türk Lirası); tahkim sorunları için il hakem heyetlerine başvurulur,
c) Metropolis statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde doğan 3.610 TL’nin (üçbinaltıyüzon Türk Lirası) altında kalan uyuşmazlıklarda;
d) Tahkim sorunları için il hakem heyetlerine başvurulacağı, d) Tutarı 2.400 TL’yi (ikibindörtyüz Türk Lirası) ve 3.610 TL’yi (üçyüz Türk Lirası) (üç yüz Türk Lirası) aşan uyuşmazlıklarda. Binaltıyüzon Türk Lirası), Metropolis statüsünde olmayan illerin merkez ilçesi dışında herhangi bir ilçede doğan; tahkim sorunları için başvurular il hakem heyetlerine yapılır.